Privacy Policy - Sensual Business

© 2023 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom

Deze Website https://www.sensualbusiness.com (hierna: de ‘Website’) wordt beheerd door:

Concept 2B bv
Rubensstraat 104/89
2300 Turnhout
België
BTW BE-0472 070 591

Waarom deze Privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

Sensual Business respecteert en beschermt de privacy van alle Bezoekers van haar Website en is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van deze Bezoekers. Dit is de reden waarom elke Bezoeker de Website in principe in anonimiteit kan bezoeken. Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken dienen echter bepaalde persoonlijke gegevens te worden opgegeven. Sensual Business spant zich naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

We gebruiken en verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Bezoeker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Sensual Business kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Sensual Business behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Bezoeker. We raden de Bezoeker aan dit document regelmatig te raadplegen.

Voor Sensual Business is bepaalde algemene informatie over de website ook interessant. Sensual Business is bijvoorbeeld geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van haar website: Hoeveel bezoekers zijn er per maand; wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren; voor welke pagina's is de meeste belangstelling, etc.

Met deze informatie kan Sensual Business haar website en diensten nog beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

Sensual Business bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Sensual Business een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

Sensual Business heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers te beschermen. Sensual Business maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Sensual Business zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

Verwerker(s)

Sensual Business doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Sensual Business doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft Sensual Business de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als Sensual Business.

Op welke juridische basis worden persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;
 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Bezoeker;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sensual Business verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens Sensual Business verzamelt, is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en/of onze dienstverlening. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres);

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbewaking.
 • Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website;

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid op https://www.sensualbusiness.com/cookie-policy voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Sensual Business en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Sensual Business behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor gebruik binnen Sensual Business en de nodige gegevens worden doorgegeven aan de Dame in kwestie. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

Om jouw privacy en de privacy van de Dames te beschermen, verloopt alle communicatie via Sensual Business. Sensual Business controleert de inhoud van Direct Mails vooraleer deze worden doorgestuurd naar de Dame. Mails die niet voldoende respectvol zijn of persoonsgegevens bevatten zullen niet worden doorgestuurd.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Wat zijn jouw rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven werd uiteengezet.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. Ze worden verwerkt met uiterste discretie.

Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker de juiste informatie op te geven. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Sensual Business om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Sensual Business zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Sensual Business kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Sensual Business verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Sensual Business, “Concept 2B bv, Rubensstraat 104/89, 2300 Turnhout, België” of via e-mail aan “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.”. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sensual Business, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België).

Diversen

Deze Website bevat eventuele verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Sensual Business is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy wetgeving door deze derden.

De Privacy Policy kan te allen tijde worden aangepast. Sensual Business adviseert daarom deze Privacy Policy regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Policy is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.


© 2023 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom

Op de aangeboden info rust van rechtswege auteursrecht die niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld.  Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven behouden.

Wij gebruiken cookies voor een optimaal werkende website.