Disclaimer - Sensual Business

© 2023 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom

Deze Website https://www.sensualbusiness.com (hierna: de ‘Website’) wordt beheerd door:

Concept 2B bv
Rubensstraat 104/89
2300 Turnhout
België
BTW BE-0472 070 591

Contact:
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Privacy Policy en de Cookie Policy. Verder moet ook steeds de geldende regelgeving gerespecteerd worden.

Sensualbusiness.com is een portaalwebsite, geschikt voor volwassenen, met de bedoeling gebruikers onderling in contact te brengen. Onder volwassenen wordt duidelijk verstaan, de minimumleeftijd die de wetgeving van uw land (België = 18 jaar) vereist om gebruik te maken van onze Website. Sensual Business regelt zelf geen ontmoetingen en treedt louter op als schakel tussen klanten en modellen voor het overbrengen van aanvragen tussen A en B voor het behoud van de privacy van beide partijen. SB kan geen garanties bieden omtrent allerlei verwachtingen en gedragingen. Voor de toegang tot deze Website en het gebruik ervan, gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen en deze Website te gebruiken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden.

Algemeen

Deze Website vormt een advertentieplatform voor onafhankelijke personen (adverteerders), met de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen door middel van een profiel. De adverteerders op deze Website zijn dan ook niet opgenomen als werknemer of als uitzendkracht. Elke adverteerder betaalt een ad-cost om te adverteren op deze site. Alle informatie en tarieven weergegeven onder elk profiel, betreft informatie die door de adverteerder werd gepubliceerd. Sensual Business waaronder de eigenaars en beheerders van deze Website, de directie, managers, werknemers en aandeelhouders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Alle adverteerders op deze Website hebben verklaard enkel gezelschap als prestatie te verstrekken welke hieronder gedefinieerd. Gelden die voortvloeien uit een directe of indirecte ontmoeting via deze Website, betreft gelden die bestemd zijn voor de prestaties van de adverteerders. Onder prestaties wordt verstaan; de tijd voor hun gezelschap, assistentie, massage, acte de présence en/of dance act. Andere dan deze genoemde prestaties zijn een keuze tussen twee of meerdere instemmende volwassenen volgens de juridisch bepaalde leeftijd. Het is duidelijk dat de eigenaars en beheerders van deze Website, directie, managers, werknemers en aandeelhouders niet de werkgever is van deze adverteerders. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze individuen. Elke adverteerder dient er voor te zorgen dat zijn/haar diensten legaal zijn in zijn/haar eigen land.

Iedere bezoeker van onze Website draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze Website. De bezoeker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere bezoekers van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen.

Inhoud van de Website

Sensual Business heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens, hierna "Informatie" genoemd. De Informatie op de Website wordt alleen ter vermaak en voor informatieve doeleinden aangeboden. Alle Informatie kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.

Sensual Business kan u niet garanderen dat de Informatie op de Website volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de bezoeker van onze Website lijdt ten gevolge van de informatie die beschikbaar is op onze Website.

Verder kunnen wij ook niet garanderen dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de rechten op de teksten, streaming video’s, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Sensual Business en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (enig gedeelte van) de Website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Aansprakelijkheid

Sensual Business sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal Sensual Business in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de Website, door een derde.

Verwijzingen

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de Websites van derden. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Sensual Business heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Beveiliging

Sensual Business spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Sensual Business legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Echter, we kunnen geen absolute garanties geven. Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico.

Diversen

Deze Disclaimer kan te allen tijde door Sensual Business worden aangepast. Sensual Business adviseert daarom deze Disclaimer regelmatig te bekijken. Op deze Disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank waar onze hoofdzetel gevestigd is.

Wij behouden de vrijheid om onze Website en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.


© 2023 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom

Op de aangeboden info rust van rechtswege auteursrecht die niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld.  Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven behouden.

We use cookies to improve your online experience. Do you agree to this?